Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)

Konkurs na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej; Lubliniec

data dodania: czwartek, 04 kwiecień 2019,

ZARZĄD POWIATU W LUBLIŃCU

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 

DYREKTORA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLIŃU, UL. SOBIESKIEGO 9, 42-700 LUBLINIEC

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1), ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t. j. z dnia 23.11.2018) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393 t.j. z dnia 20.02.2018) Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można uzyskać
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, tel. (034) 350-63-80, fax 356-58-70 w godzinach od 730 - 1500.

 

 1. Stanowisko objęte konkursem.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,
ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata.

Wymagania zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t. j. z dnia 23.11.2018) tj.:

-wykształcenie wyższe,

-posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

-posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

-brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 1. Wymagane dokumenty od kandydata.

-podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

-dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem,

-opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

-oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

-koncepcję pracy na tym stanowisku,

-oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

-informacja z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

-zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym stanowisku,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów.

Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem i adresem zwrotnym) należy składać w terminie do 19 kwietnia 2019 roku, do godziny 15.00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 7, pokój nr 6 (o terminie zgłoszenia przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 1. Przewidywane miejsce i termin konkursu – 24 kwietnia 2019 r. godz. 9.00, Starostwo Powiatowe w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Wydziału Obsługi Rady
  i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, e-mail
  wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl, 34 35-10-520.

 

 

                                                         Starosta Lubliniecki

 

                                                      Joachim Smyła